Regulamin>>


Biuro tłumaczeń - tłumaczenia językowe - Regulamin:

§ 1. Postanowienia ogólne

1.
Biuro Tłumaczeń
Free Mind jest biurem specjalizującym się w tłumaczeniach przez Internet, zachowując i przestrzegając obowiązujących standardów w dziedzinie tłumaczeń pisemnych.
2. Biuro tłumaczeń Free Mind realizuje tłumaczenia zgodnie z ofertą i podanym cennikiem. Punkt ten nie dotyczy tłumaczeń wykonywanych na postawie umów indywidualnych (np. dla stałych Klientów).

§ 2. Tłumaczenia pisemne

1.
Tłumaczenia pisemne
realizowane są przez tłumaczy specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy zlecenie, przez co zapewniona zostaje wysoka jako?ć tłumaczenia.
2. Przyjmując zlecenie tłumaczenia Free Mind oraz osoby obsługujące zlecenie zobowiązują się do poufnego traktowania wszystkich materiałów oraz informacji z nimi związanych (umowa o poufno?ci podpisywana jest przez wszystkich tłumaczy).
3. Za jednostkę rozliczeniową tłumaczenia zwykłego uważa się stronę obejmującą 1500 znaków (wraz ze spacjami). Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia za wykonane tłumaczenie jest ilo?ć znaków w tek?cie końcowym.
4. Za jednostkę rozliczeniową
tłumaczenia
przysięgłego uważa się stronę obejmującą 1125 znaków (wraz ze spacjami). Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia za wykonane tłumaczenia jest ilo?ć znaków w tek?cie końcowym.
5. Najmniejsza jednostka, na podstawie której następuje rozliczenie tłumaczenia, to jedna strona.
6. Terminy realizacji zlecenia:
Tryb standardowy- do 5 stron obliczeniowych dziennie
Tryb przyspieszony- do 9 stron obliczeniowych dziennie
Tryb ekspresowy- powyżej 9 stron obliczeniowych dziennie, lub tłumaczenie zrealizowane w dniu zlecenia lub w dzień następny, po dniu zlecenia tłumaczenia.
7. Czas realizacji zlecenia nie obejmuje zarówno dnia dostarczenia materiałów do tłumaczenia wraz z zaakceptowanymi warunkami realizacji zlecenia, jak i dnia oddania tłumaczenia.
8. Powyższe terminy realizacji zleceń nie obejmują sobót, niedziel, dni ?wiątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
9. W przypadku różnicy w ilo?ci stron tłumaczenia przedstawionej w ofercie i zaakceptowanej przez Państwa, Free Mind zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji tłumaczenia.
10. Free Mind ma prawo do odmowy realizacji Państwa zlecenia bez obowiązku podania przyczyny.

§3. Tłumaczenia pisemne przysięgłe- ustalenia dodatkowe

1. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego realizowane jest wyłącznie po przedłożeniu oryginału do tłumaczenia. W przypadku tłumaczenia z kopii na dokumencie umieszczana jest przez tłumacza odpowiednia adnotacja (tłumaczenie na podstawie przedłożonej kopii dokumentu).
2. W przypadku tłumaczenia przysięgłego Free Mind dostarcza 1 egzemplarz tłumaczenia. Każda następna kopia wymaga dodatkowej opłaty.

§ 4. Zasady składania i odbioru zamówień

1. Sposoby składania zamówień:
a) przez stronę internetową www.tlumaczenia.freemind.pl wypełniając formularz zamówień, 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Podstawowe godziny pracy naszego biura: pn-pt godz.10-17.
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: tlumaczenia@freemind.pl
c) za pomocą faksu, numer (012) 395 37 39
d) telefonicznie: (012) 638 44 96, 0601 096 605
2. Wycena usługi
Po otrzymaniu od Państwa formularza zamówień wraz z tekstem do
tłumaczenia
opracujemy ofertę zawierającą takie informacje jak: termin wykonania, cena szacunkowa zlecenia, termin odbioru tłumaczenia, którą następnie wysyłamy do Państwa pocztą elektroniczną.
3. Rozpoczęcie realizacji zlecenia
Dostarczenie/odesłanie przez Państwa faksem, pocztą lub pocztą internetową podpisanego zamówienia oznacza akceptację warunków realizacji zlecenia. Po odbiorze podpisanego zlecenia Free Mind rozpoczyna realizację tłumaczenia.
4. Odbiór tłumaczenia
4a. Zrealizowane tłumaczenie można odebrać w następujący sposób:
- za po?rednictwem poczty elektronicznej
- przez pobranie z FTP naszej firmy
- drogą pocztową (na koszt odbiorcy)
- pocztą kurierską (na koszt odbiorcy)
4b. Tłumaczenia przysięgłe należy odebrać osobi?cie (po uprzednim kontakcie telefonicznym/mailowym). Istnieje również możliwo?ć odesłania go (za po?rednictwem Poczty, kuriera) na koszt odbiorcy.
4c. Free Mind nie bierze odpowiedzialno?ci w opó?nieniach w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z powodów niezależnych od niej (zakłócenia telekomunikacyjne, opó?nienia poczty kurierskiej, itp.). Data nadania przesyłki rozumiana jest jako data oddania zrealizowanego tłumaczenia.

§ 5. Zasady regulowania wynagrodzenia

1. Przekazanie wynagrodzenia za zrealizowane tłumaczenia:
- przelewem/ przekazem na numer konta: 50 1020 5558 1111 1740 0054 w terminie do 7 dni.
2. Od osób fizycznych nie będących naszymi stałymi klientami oraz w szczególnych przypadkach (np. większe zlecenie) Free Mind zastrzega sobie prawo do pobrania czę?ciowej lub całkowitej przedpłaty.
3. W przypadku rezygnacji z realizacji zlecenia przez Free Mind Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za tłumaczenia wykonane do momentu odwołania zlecenia.

§ 6. Inne

1. Tłumaczenia językowe zostają objęte dwutygodniową gwarancją. W razie reklamacji w tym terminie Free Mind zobowiązuje się do bezpłatnej korekty tłumaczenia w ramach gwarancji. Po upływie terminu gwarancji korekta będzie przeprowadzana odpłatnie (50% stawki tłumaczenia wg cennika ).
2. W przypadku roszczeń dotyczących odszkodowania z tytułu strat poniesionych wskutek zrealizowanego tłumaczenia Free Mind zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w wysoko?ci warto?ci netto tłumaczenia wg cennika Free Mind.
3. Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku zlecenia tłumaczenia ekspresowego. Free Mind zobowiązuje się do natychmiastowego nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych błędów w tłumaczeniu wykonanym w trybie ekspresowym.
4. Wszystkie warunki realizacji zleceń dotyczą tzw. "tłumaczeń surowych". W celu publikacji wymagają one uprzedniej weryfikacji oraz redakcji.
5. Z chwilą uregulowania wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Free Mind faktury Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

Nasze

Biuro tłumaczeń


poinformuje Cię o nowo?ciach
Nowosci   |   Oferta   |   Szkolenia   |   Cennik/Zamówienia   |   Praca   |   Kontakt
Copyright 2005 FreeMind- Biuro tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone